Lĩnh vực RƯỢU, THUỐC LÁ
Thứ 3, 30 Tháng 6 2009 17:54
    

Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 17 tháng 3 năm 2005.

 

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 01 năm 2009 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

 

Nghị định số 40/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 04 năm 2008 về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Thông tư số 10/2008/TT-BCT, ngày 25 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP, ngày 18 tháng 07 năm 2007  về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 

Thông tư số 14/2008/TT-BCT, ngày 25 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 

Quyết định số 2435/QĐ-BCT, ngày 21 tháng 05 năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia – rượu – nước giải khát việt nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

 

Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT, ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.

 

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTT, ngày 29 tháng 8 năm 2008 sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quảng cáo và nghị quyết số 12/2000/nq-cp của chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.

 

Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

 

Thông tư số 78/2009/TT-BTC, ngày 20 tháng 4 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

 

Thông tư số 124/2007/TT-BTC, ngày 26 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu.

 

Thông tư liên tịch số  01/2007/TTLT-BTM-BCN, ngày 10  tháng 01 năm 2007 hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.