Những kết quả bước đầu qua một năm thực hiện Luật cư trú
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 08:19
Đại tá Nguyễn văn Thân - Phó giám Đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện luật cư trú

Bình Thuận là một tỉnh Duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên 7.992,06 km2, bờ biển dài 192km; về cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính, có thành phố Phan Thiết, thị xã LaGi và 8 huyện.

Dân cư phần lớn tập trung ở các địa bàn trung tâm huyện, thành phố, thị xã, thị trấn và vùng đồng bằng, ven biển; trình độ dân trí giữa nông thôn, miền núi còn chênh lệch so với thành thị. Ý thức giác ngộ chính trị, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của quần chúng nhân dân từng bước được nâng cao; tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ý thức chấp hành pháp luật còn có mặt hạn chế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, tình hình biến động về nhân hộ khẩu ở địa phương diễn biến phức tạp. Là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi về khai thác hải sản, lâm sản, vì vậy đã thu hút rất nhiều lao động ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đến làm ăn sinh sống.

Dân số toàn tỉnh hiện có: 253.460 hộ; 1.190.635 khẩu; trong đó: thường trú: 245.025hộ; 1.150.930 khẩu; tạm trú: 8.435 hộ; 40.805 khẩu.

Trước tình hình trên, nhất là từ khi Luật Cư trú có hiệu lực (01/7/2007), Công an tỉnh đã phối hợp các ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp mặt trận, đoàn thể tổ chức triển khai thi hành một cách nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, quần chúng nhân dân, để mọi người biết giám sát và phối hợp thực hiện; đồng thời nắm, quản lý chặt chẽ các loại nhân, hộ khẩu góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 13/7/2007 chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thi hành Luật Cư trú. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch liên ngành số 988/KHLN-STP-CAT ngày 06/8/2007 triển khai Luật Cư trú. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú trong toàn lực lượng. Đồng thời, đã có kế họach số 1091/KH-CAT(PC13) ngày 28/8/2007 kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thi hành Luật Cư trú ở Công an các địa phương cơ sở; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch số 1063/KH-LT/CABP ngày 22/8/2007 tiến hành kiểm tra cư trú đối với lao động biển trên các tàu thuyền trên toàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi có Thông tư 07/2008/TT-BTC ngày 15/012008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND, ngày 06/6/2008, ban hành quy định chế độ thu, nộp và quả lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đã phối hợp với Báo Bình Thuận đăng nhiều tin bài, phỏng vấn về công tác triển khai thực hiện luật Cư trú, những điểm mới của Luật Cư trú so với trước đây để tuyên truyền cho nhân dân biết, thực hiện.

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nội dung cơ bản của Luật Cư trú và các văn bản liên quan hướng dẫn thi hành luật đến các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an các phường, thị trấn. Sau đó, phối hợp các ngành liên quan mở Hội nghị tập huấn các nội dung của Nghị định 107/2007/NĐ-CP, Thông tư số 06/2007/TT-BCA, Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA về thực hiện quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú, Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an về in phát hành các lọai biểu mẫu cho cán bộ cốt cán ở các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND, các ngành cấp huyện và cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký cư trú thuộc Công an thành phố Phan Thiết và thị xã Lagi; cán bộ làm công tác tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng, phó Công an phường, thị trấn, Công an xã và Công an viên trực tiếp làm công tác đăng ký cư trú.

Sau hội nghị triển khai và tập huấn Luật cư trú ở tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu UBND cùng cấp mở Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu Luật cư trú đến các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn cho toàn thể CBCS và Công an xã, phường, thị trấn.

Đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (96 xã, 19 phường, 12 thị trấn) đều có trụ sở tiếp công dân đăng ký cư trú, 96 xã phải bố trí nơi tiếp công dân đến liên hệ làm thủ tục, đăng ký cư trú chung với nơi làm việc của Công an xã, hoặc chung với các bộ phận khác, có niêm yết công khai hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” nơi tiếp dân để tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu và trả lời kết quả (bộ phận một cửa) thuộc văn phòng HĐND-UBND thành phố Phan Thiết và thị xã LaGi, đối với các huyện còn lại chuyển giao nhiệm vụ này cho bộ phận một cửa cấp xã thực hiện và đã được chấn chỉnh kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi giải quyết hộ khẩu. Tất cả các trường hợp đăng ký đều được giải quyết đúng theo quy trình, thời gian quy định, đặc biệt một số trường hợp thuộc thẩm quyền của cấp xã, thị trấn như đăng ký sinh, cấp giấy chuyển đi thường được giải quyết sớm so với thời gian quy định, có trường hợp được giải quyết ngay trong ngày, Công an Phan Thiết tham mưu cho UBND thành phố Phan Thiết giải quyết đăng ký sinh xuống còn 7 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi giải quyết hộ khẩu, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, ý thức trách nhiệm của CBCS trong giải quyết hộ khẩu từng bước được nâng lên.

Qua thực hiện Luật Cư trú đã giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở nắm được thực trạng hộ khẩu, nhân khẩu, nhân lực lao động... làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, tổ chức lao động, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải quyết vấn đề lao động dân cư, phát triển kinh tế miền núi, thực hiện các dự án định canh, định cư ở các vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Qua công tác nắm hộ, nắm người lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của Chính phủ như: Chính sách dự án khu dân cư phát triển kinh tế mới, chính sách quản lý di dịch cư tự do, chính sách kinh tế ở các vùng, miền đặc biệt khó khăn, chính sách giải quyết việc làm, quy hoạch kinh tế vùng...nhằm giảm sức ép dân số ở các đô thị, góp phần đảm bảo công tác định canh, định cư ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Thông qua đăng ký, quản lý cư trú đã phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm ở địa phương; giúp cho lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn; quản lý các loại đối tượng, nhất là các loại đối tượng sưu tra hình sự, kinh tế, ma tuý; tù tha; đối tượng quản lý theo pháp luật.

Qua công tác quản lý, đăng ký cư trú đã phát hiện lập biên bản 1.676 trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú, phạt tiền 1.370 trường hợp với số tiền là 135.977.000 đồng; phạt cảnh cáo 306 trường hợp; điều chỉnh cho 2.543 trường hợp sai họ, tên, tuổi, chữ đệm để cấp CMND, phát hiện 85 trường hợp vi phạm khi làm thủ tục cấp CMND, phạt vi phạm hành chính với số tiền là 16.990.000 đồng, xác minh kết luật 32 trường hợp tráo người làm CMND. Vận động nhân dân giao nộp 14 súng các loại; 19 quả đạn, 103 viên đạn các loại, 03 lựu đạn, 26 kíp nổ và hàng trăm hung khí tự tạo các loại.

Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm khám phá 101 vụ phạm tội, 156 đối tượng (trong đó: hình sự 58 vụ, 97 đối tượng, ma tuý 03 vụ, 05 đối tượng, tệ nạn xã hội 40 vụ, 54 đối tượng); đồng thời trên cơ sở đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng; nắm tình hình về 4 nội dung yêu cầu, cấp các loại giấy tờ về hộ khẩu tại các khu vực giáp ranh, khu vực phức tạp về ANTT, các nhà trọ, khách sạn...Lực lượng Cảnh sát QLHC (CSKV,CAPTX về ANTT) đã phát hiện, cung cấp tình hình, vụ việc liên quan đến các loại đối tượng, phối hợp bắt giữ 32 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, vận động ra đầu thú 08 đối tượng; lập hồ sơ đưa vào diện quản lý 528 đối tượng theo Nghị định 163/CP.

Có thể khẳng định, từ khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp các ngành liên quan tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành Chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu, đạt được nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, phục vụ công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, hỗ trợ thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt đối tượng truy nã, quản lý đối tượng đặc xá, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Việc tổ chức thực hiện Luật Cư trú đã gắn với thực hiện các nội dung cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; hoàn thiện về tổ chức bộ máy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, phòng chống những biểu hiện quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Luật Cư trú được phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội làm cho cán bộ và nhân dân hiểu và phối hợp thực hiện. Có kế họach tập huấn chuyên sâu cho số cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và người tham gia đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng nghiêm túc thực hiện và chấp hành, bảo đảm cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệu quả.

Tuy nhiên, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn rất cụ thể và đã được tập huấn, triển khai đến cơ sở. Nhưng ở một số địa phương, cán bộ được phân công trực tiếp làm công tác này lúc đầu vẫn còn lúng túng khi áp dụng thực hiện một số nội dung cụ thể vào thực tế. Một số nơi chưa tập huấn đầy đủ, kỹ lưỡng cho cán bộ đăng ký, quản lý ở cơ sở, một số cán bộ làm công tác đăng ký cư trú còn ngại nghiên cứu các quy định, quy trình; chưa kịp thời bổ sung tăng cường cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ và chỉnh trang lại nơi tiếp dân, làm việc của bộ phận đăng ký, quản lý cư trú.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú, thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân về Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời thông tin báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng không nắm được thông tin, số liệu đăng ký cư trú tại cơ sở, chấp hành chế độ thông tin báo cáo không nghiêm. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung cụ thể của Luật Cư trú ở cơ sở; đánh giá những mặt làm được, những vấn đề tồn tại, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Gắn nội dung công tác này với thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Phạm Minh Trí
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: