Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hiệu quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” tại thành phố Phan Thiết.
Thứ 5, 01 Tháng 8 2019 07:25

Thực hiện Kế hoạch số 1921/KH-BCĐ, ngày 03/6/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (giai đoạn 2014 - 2019); theo chỉ đạo của UBND tỉnh chọn thanh phố Phan Thiết tổ chức hội nghị điểm, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết cấp tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 30/7/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07; Hội nghị do Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố theo dõi, chỉ đạo; tham dự hội nghị còn có các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và trên 100 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các ban, ngành, thủ trưởng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường theo phân cấp quản lý, đại diện Ban chỉ đạo các xã, phường và phóng viên báo đài trên địa bàn thành phố tham dự. Tại hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng cho 06 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07 của Bộ Công an, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Qua 05 năm triển khai thực hiện Ban chỉ đạo thành phố, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường triển khai thực hiện khá nghiêm túc Chỉ thị số 07 của Bộ Công an. Trong đó, Thường trực Ban chỉ đạo thành phố đã tập trung tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT hàng năm và  6 nội dung, 4 yêu cầu Kế hoạch 4070 của Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 07; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đa dạng về hình thức, đã huy động được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; nhất là thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công tấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn thực hiện “Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa” với thực hiện  nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thành phố Phan Thiết phát biểu chỉ đạo

Đã phát huy hiệu quả và vận hành hợp lý cơ chế Ban chỉ đạo phối hợp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phát huy quyền làm chủ công tác đảm bảo ANTT của cán bộ, công nhân viên, học sinh, người lao động; vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an, được thể hiện qua kết quả hàng năm (từ 2014 - 2018) trên 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ban hành nghị quyết, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hàng năm có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng nòng cốt của phong trào và các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố; công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình “Tự quản, tự phòng” về ANTT được quan tâm hơn và một số mô hình “Tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT” tiếp tục phát huy tác dụng trong công tác phòng, chống tội phạm; nhờ đó đã củng cố, duy trì và nâng cao hoạt động của lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào tại từng cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Trưởng Ban chỉ đạo thành phố khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 07

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo thành phố tiếp tục đề ra và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới sau:

1. Tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền và chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về  gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cải cách thủ tục hành chính; hoạt động an sinh xã hội,... nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm góp phần cùng các lực lượng chức năng chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Gắn công tác triển khai nhiệm vụ ANTT hàng năm cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh, người lao động để nâng cao nhận thức, am hiểu pháp luật và vận dụng có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, phản bác lại các quan điểm sai trái.

3. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT theo Quyết định số 1383 của Ban chỉ đạo tỉnh về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh, trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” và một số mô hình phát huy hiệu quả thiết thực phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự.

4. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia đóng góp ý kiên xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn đối với lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm để động viên, duy trì phong trào./.

Nguyễn Chánh Tín - PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: