Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an
Thứ 5, 18 Tháng 7 2019 08:05

Thực hiện Kế hoạch số 1921/KH-BCĐ, ngày 03/6/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (giai đoạn 2014 - 2019) (gọi tắt là Chỉ thị 07); trong đó, chỉ đạo Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị điểm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, là cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết cấp tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 16/7/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07 (giai đoạn 2014 - 2019). Hội nghị do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện Trần Ngọc Diệp chủ trì và trên 100 đại biểu tham dự. Tại hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng cho 6 tập thể, 3 cá nhân cấp đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07 của Bộ Công an, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Báo cáo sơ kết đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban chỉ đạo huyện và 08 ý kiến tham luận của các đại biểu ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung đánh giá kết quả triển khai, thực hiện; trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; hoạt động của mô hình tự phòng, tự quản và nhân điển hình tiên tiến; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và các kiến nghị, đề xuất trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, qua đó đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới.

Thường trực Ban chỉ đạo các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, đơn vị chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đa dạng về hình thức, đã huy động được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; nhất là thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công tấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn thực hiện “Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “văn minh đô thị” với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Đ/c Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND

kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện phát biểu chỉ đạo

Quan tâm, củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này. Đồng thời, xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hiệu quả mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong cơ quan, đơn vị. Bám sát theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh, trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình và giải quyết tốt các vụ việc liên quan ANTT.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng PV05, thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an; đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT tại địa phương thời gian tới và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh: Trưởng Ban chỉ đạo huyện khen thưởng cho các tập thể

có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 07

Để đạt được mục tiêu ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, Ban chỉ đạo các cấp và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác sau:

1. Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang nắm vững nội dung Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4070/KH-BCĐ ngày 11/11/2014 của Ban Chỉ đạo tỉnh, Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/12/2014 của Ban Chỉ đạo huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

2. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an về bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh về công tác đảm bảo ANTT. Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo công tác bảo mật phòng gian, bảo vệ an toàn tài sản, phòng cháy chữa cháy ngay tại mỗi cơ quan, đơn vị.

3. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ nòng cốt đảm bảo ANTT tại các cơ quan, đơn vị theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và tập huấn nghiệp vụ tự vệ cho lực lượng tự vệ cũng như bảo vệ nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và làm nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo xu hướng xã hội hóa bằng nhiều hình thức; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả; nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị.

4. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN của các đơn vị, chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ bảo vệ BMNN, không để xảy ra sai phạm.

5. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bên liên tịch trong thực hiện các mặt công tác bảo đảm ANTT cũng như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019 theo quy định của Thông tư 23/2012/TT-BCA. Qua đó tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cũng như đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc./.

Xuân Việt – Phòng PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: