Huyện Hàm Thuận Nam đẩy mạnh công tác nhân rộng và xây dựng mới mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
Thứ 7, 04 Tháng 5 2019 10:22

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng” bảo đảm an ninh, trật tự có vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện đã phát huy vai trò tham mưu nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác nhân rộng và xây dựng mới các mô hình tự quản, tự phòng. Đồng thời thường xuyên tham mưu xây dựng các kế hoạch kiểm tra, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thanh loại đối với từng mô hình.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; qua đó rút ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 24/4/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nhân rộng và xây dựng mới mô hình: “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Tham dự các đại diện Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Công an huyện, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện quản lý; Ban Bảo vệ dân phố và Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQVN, Trưởng Công an của 13/13 xã, thị trấn.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị)

Hội nghị thống nhất đánh giá, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng bảo đảm ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã triển khai nhân rộng, xây dựng được 20 loại mô hình, tại 82 điểm; nhiều mô hình được triển khai xây dựng xuất phát từ tình hình thực tế nổi lên, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn cơ sở như mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm” thôn Phú Mỹ (Hàm Mỹ), mô hình “Tuyến đường sắt an toàn về ANTT” xã Mương Mán, mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” tại các xã, thị trấn… Đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã nhân rộng được 13 mô hình, trong đó có 02 mô hình “Vì mái trường không có ma túy” tại trường THCS Hàm Cường và mô hình “Ban quản lý thông tin mạng xã hội” tại trường THCS Hàm Minh hoạt động nổi bật. Các mô hình được xây dựng, nhân rộng đều phù hợp với tình hình tại địa phương xây dựng, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình “Tự phòng, tự quản” góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, đã tuyên dương và trao tặng Giấy khen của Chủ tịch huyện cho 09 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

(Đ/c Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc)

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam  tập trung tổ chức thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác nhân rộng và xây dựng mới các mô hình tự quản, tự phòng bảo đảm ANTT tại đơn vị, địa phương mình; quá trình triển khai thực hiện phải bám sát quy trình quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận; định kỳ hàng tháng, hàng quý phải tổ chức sinh hoạt; 06 tháng, 01 năm phải tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục chỉ đạo nhân rộng.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động đối với cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của mô hình phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn, phát huy hơn nữa vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong hoạt động bảo đảm ANTT; làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANTT, xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị mình.

3. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, quá trình thực hiện phải căn cứ vào tình hình thực tế nổi lên tại đơn vị, địa phương mình để xác định sự cần thiết phải xây dựng mô hình nhằm tập trung giải quyết dứt điểm một hay nhiều lĩnh vực khác nhau; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phát động.

4. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình để động viên, khích lệ tinh thần và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình.

Anh Tuấn – PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: