Tìm kiếm

Liên Kết Website


Kế hoạch thực hiện Công ước LHQ về chống tham nhũng - Bổ sung tội đưa hối lộ cho công chức người nước ngoài.
Thứ 3, 24 Tháng 11 2009 15:33
(Chinhphu.vn) - Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của một nước thành viên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, đồng thời nâng cao hiệu quả hiệu lực của công tác phòng chống tham nhũng, Chính phủ đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước gồm nội dung cơ bản như tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước và nội luật hóa các quy định để đáp ứng yêu cầu của Công ước.
Thanh tra Chính phủ đã chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.
Lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn
Lộ trình thực hiện Công ước sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2011) đặt mục tiêu là tổ chức triển khai, phân công thực hiện cơ bản toàn diện nội dung Công ước trên diện rộng,... Giai đoạn 2  (từ năm 2011 đến năm 2016) sẽ đánh giá kết quả bước đầu về từng giải pháp thực hiện Công ước và bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Giai đoạn 3 (từ 2016 đến năm 2020) là đánh giá toàn diện việc thực hiện Công ước, bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả.
Trong đó, riêng việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Công ước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Đồng thời, xây dựng Đề án quốc gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước.
Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng
Trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chính phủ đã có Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 22 dự án luật, 9 nghị định, 3 thông tư, 5 quyết định, 3 quy định, 15 đề án, 1 quy chế… Pháp luật của Việt Nam về cơ bản đã phù hợp với nội dung của Công ước, nhưng còn thiếu cụ thể và chưa đồng bộ. Vì vậy, kế hoạch đề ra cụ thể các nội dung hoàn thiện QPPL cho phù hợp với Công ước.
Theo đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng chuyên trách, tăng cường tính độc lập cần thiết cho các cơ quan phòng chống tham nhũng để chủ động thực hiện tốt chức năng phòng chống tham nhũng và sự phối hợp trong trong công tác này. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý hành chính công; đơn giản hoá thủ tục hành chính; thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình tham nhũng và kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng và kết quả thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng của Việt Nam.
Bổ sung tội đưa hối lộ cho công chức nước ngoài
Về nội dung hình sự hóa và thực thi pháp luật, trong kế hoạch hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng có bao gồm việc bổ sung tội đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế và một số hành vi tham nhũng được quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh đó là nghiên cứu, đề xuất điều kiện áp dụng: bổ sung hành vi tham nhũng trong khu vực tư về tội danh đưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản trong khu vực tư; bổ sung quy định pháp nhân là chủ thể của hành vi tham nhũng; hành vi làm giàu bất hợp pháp của công chức nếu có tài sản tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp...
Hay việc sửa đổi, bổ sung quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; nghiên cứu bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về kiểm soát thu nhập đối với cán bộ, công chức có chức vụ, quyền hạn.
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 31/10/2003. Công ước là một điều ước quốc tế đa phương do các quốc gia và tổ chức quốc tế thỏa thuận xây dựng với mục tiêu là hình thành một khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho sự hợp tác giữa các quốc gia trong phòng, chống tham nhũng. Công ước quy định về các biện pháp phòng, chống tham nhũng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
Ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (tại Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN). Công ước có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 18/9/2009.
Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng như: tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng; ban hành Luật Phòng chống tham nhũng; xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020… Việt Nam cũng có các hoạt động hợp tác quốc tế về dẫn độ, trao đổi thông tin về tội phạm, hỗ trợ điều tra, thu thập chứng cứ về tội phạm đã thực hiện theo quy định tương trợ tư pháp và thể hiện trong Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN năm 2004, Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về hình sự giữa Việt Nam với Hàn Quốc năm 2003... Nhìn chung các giải pháp nêu trên đều phù hợp với Công ước.
 
                                               (theo Cổng thông tin Chinh phủ)
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: