Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến nắm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ 3, 18 Tháng 12 2018 08:05

Ngày 22-10-2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó xác định: “Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển” là một giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Chiến lược.

1. Trải qua các giai đoạn cách mạng, kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm thế giới, Đảng và  Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy về bảo vệ quốc phòng, an ninh, trong đó có bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biển, đảo, coi đây là một thành tố đặc biệt quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 09/NQ-TW, ngày 9-2-2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh; Đại hội lần thứ XI khẳng định “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững chủ quyền biển đảo”(1) đồng thời xác định rõ mục đích, yêu cầu kết hợp đối ngoại với an ninh, quốc phòng nhằm “giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới và thềm lục địa với các nước liên quan”(2).

Ngày 22-10-2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó xác định: “Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển” là một giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Chiến lược.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, thống nhất nhận định đánh giá tình hình khu vực biển, nhất là quan điểm, đối sách, hoạt động của các nước liên quan Biển Đông, tình hình an ninh, trật tự tuyến biên giới biển, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề biển, đảo..., phối hợp chặt chẽ, thống nhất tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, xử lý tốt các tình huống phức tạp trên biển và ven biển.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Hai lực lượng đã chủ động phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hội nghị quốc tế diễn ra tại khu vực ven biển, hải đảo, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Năm APEC 2017, Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào những thành công trong tiến trình hội nhập quốc tế, triển khai đối ngoại đa phương, củng cố xu hướng hoà bình, hợp tác, phát triển, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Lãnh đạo hai Bộ rất quan tâm chỉ đạo xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, ngăn ngừa những thiệt hại về tính mạng, tài sản, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú, phương tiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động kinh doanh lưu trú, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã phối hợp đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tổ chức nhiều thành công chuyên án, phá nhiều vụ án lớn, qua đó kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương ven biển.

Hai lực lượng đặc biệt quan tâm, phối hợp tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, đạt hiệu quả cao về công tác dân vận; xây dựng hàng nghìn bến bãi, tổ tàu thuyền an toàn; bố trí các tổ công tác liên ngành bám dân, bám địa bàn, giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, những vấn đề phức tạp trong dân tộc, tôn giáo; tổ chức hoạt động tình nghĩa; hỗ trợ nhân dân lao động sản xuất, chăm sóc sức khỏe; tích cực tham gia thực hiện các kế hoạch của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mối quan hệ mật thiết, mang đậm bản chất cách mạng, kế thừa sâu sắc truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển; điều chỉnh mở rộng chiến lược quốc phòng bao gồm cả đất liền và biển đảo theo nguyên tắc bảo vệ từ xa, từ sớm;  xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” khu vực biển ngày càng vững chắc, giữ ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước.

2. Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, vấn đề giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền, lợi ích giữa các quốc gia trên Biển Đông; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng trở thành vấn đề toàn cầu. Ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biển đảo vẫn là những khó khăn, thách thức lớn. Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) xác định tầm nhìn đến năm 2045: “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất n