Tìm kiếm

Liên Kết Website


Lực lượng Bảo vệ dân phố góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong những năm qua.
Thứ 5, 15 Tháng 9 2016 09:48

 

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết và tuyên dương điển hình 10 năm (2006-2016) thực hiện Nghị định 38 của chính phủ về Bảo vệ dân phố. Hội nghị thống nhất đánh giá:Thực hiện Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên bộ; UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, phối hợp với Công an tỉnh tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều giải pháp để củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố.

Đến nay lực lượng Bảo vệ dân phố được hình thành tại 31 Ban/ 31 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; với 245 tổ/1219 thành viên; đây đã và đang là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn khu phố và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc địa phương trong những năm qua.

(Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 10 năm (2006 - 2016)thực hiện NĐ38 về Bảo vệ dân phố)

Qua 10 năm, xây dựng và trưởng thành lực lượng Bảo vệ dân phố; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đã xác định vị trí, vai trò của lực lượng Bảo vệ dân phố trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường, thị trấn. Lực lượng Bảo vệ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường, thị trấn và các đoàn thể tại địa bàn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết  về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham gia thực hiện đạt hiệu quả đề án phòng ngừa, cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy; Các quy định về trật tự quản lý văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội gắn với thực hiện các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động các các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tiêu chí xây dựng hộ gia đình, khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

(Đ/c Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND Tỉnh các tập thể điển hình qua 10 năm thực hiện NĐ38 của Chính Phủ)

Tại hội nghị đã tiến hành tuyên dương đại diện 38 tập thể, 37 cá nhân điển hình tiêu biểu đại diện gần 1.300 đồng chí Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những nhân tố tiêu biểu xuất sắc qua 10 năm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

(Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể điển hình được Công an tỉnh khen thưởng )

Nhằm góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương, không để “Bị động, bất ngờ” xảy ra; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, trong những năm tới tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Cấp ủy, chính quyền và Công an các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Công an và UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về điều kiện, phương tiện làm việc và chế độ chính sách để anh em yên tâm thực thi nhiệm vụ, gắn bó với cơ sở; khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã được gắn bớ với lực lượng Công an cơ sở thực sự trở thành lực lượng tự nguyện bảo đảm sự bình yên cuộc sống tại địa bàn khu phố.

Hai là: Phối hợp với lực lượng Công an làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thể lực thù địch; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội,… góp phần cùng các cấp, các ngành giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn cơ sở.

Ba là: Lực lượng Bảo vệ dân phố cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng lực lượng Công an, lực lượng quân sự trong công tác nắm nắm tình hình, đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” thực sự có hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Bốn là: Tiếp tục củng cố, bổ sung nhân sự đủ tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố; chú ý tuyển chọn các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân và cán bộ, đảng viên, hưu trí có sức khỏe, tâm huyết với công tác bảo đảm  an ninh trật tự tại cở sở để nâng cao chất lượng hoạt động. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân BVDP có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Năm là: Quan tâm các chế độ, chính sách, bố trí nơi làm việc, nơi ứng trực ban đêm cho Bảo vệ dân phố để kịp thời phối hợp các lực lượng chức năng trong việc giải quyết tình hình an ninh, trật tự xẩy ra tại địa bàn cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Bảo vệ dân phố theo hướng tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng Bảo vệ dân phố phát huy vai trò, trách nhiệm. Đây là lực lượng gần dân, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an với nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.

Sáu là: Lực lượng Công an phường, thị trấn phải làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn Bảo vệ dân phố trong quá trình thực thi công vụ;  Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót nhằm chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và sử dụng các công cụ hỗ trợ để  lực lượng này phát huy tác dụng. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lực lượng Bảo vệ dân phố xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: