Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hiệu quả qua 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh - Ban Dân vận Tỉnh ủy góp phần quan trọng bảo đảm ANTT tại địa phương
Thứ 3, 06 Tháng 9 2016 10:42

Nhằm đánh giá kết quả qua 5 năm (2011 - 2015) tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực ANTT. Ngày 01/9/2016, Công an tỉnh phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021.

(Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo hai ngành quán triệt, mục đích, yêu cầu hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp)

Đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, lãnh đạo 2 ngành đã thống nhất đánh giá kết quả đạt được trên những mặt công tác chính sau:

Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 20 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và CBCS Công an tỉnh về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Nội dung công tác dân vận đã gắn kết chặt chẽ với các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an Bình Thuận và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quy định, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên và CBCS Công an nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao, ý thức trách nhiệm về ý nghĩa tầm quan trọng việc tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyề, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, sức chiến đấu của Chi, đảng bộ và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Đã phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự hàng năm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Chỉ thị số 09 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo.

Công tác phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm; đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương như: mô hình “Dòng tộc văn hóa và tự quản về ANTT” ở xã Phan Hiệp (huyện Bắc Bình) và ở xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong)... Đồng thời đã quan tâm xây dựng mới một số mô hình, bước đầu đã phát huy tác dụng như: mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia tự quản về an ninh, trật tự” ở xã Phan Thanh (Bắc Bình); mô hình “Dòng họ văn hóa và tự quản về ANTT” ở Bản Lá Buôn, thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam)...

Công tác phối hợp đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội, vai trò hoạt động của ban dân vận các cấp và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thông qua công tác thông tin phối hợp và  giao ban khối vận hàng hàng ở cơ sở và hàng quý của Tình đã kịp thời nắm bắt tình tình, tâm trạng của quần chúng nhân dân vào các vụ việc có liên quan đến ANTT để kịp thời phối hợp với các cấp các ngành có liên quan tham mưu cho Đảng, chính quyền giải quyết ổn định tình hình không để phát sinh phức tạp về trật tự xã hội

Định kỳ hàng năm đã phối hợp với Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc các cấp và Công an các địa phương tổ chức diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ và nhân dân về việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ ANTT để kịp chấn chỉnh về thái độ giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong trong Công an xã và Công an các cấp nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp giải quyết công việc với nhân dân qua đó nghiêm túc sửa chữa, khắc phục để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công tác dân vận chính quyền được chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Thông qua công tác dân vận khéo đã góp phần quan trọng nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và CBCS Công an Bình Thuận về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” đã tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ chiến sỹ trong việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, điều lệnh, quy trình công tác; trong quan hệ tiếp xúc, ứng xử, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân...

(Lãnh đại hai Ngành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021)

Nhằm tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp thời gian tới, hai ngành đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021, tập trung thực hiện đạt hiệu quả những nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt nghiêm túc chương trình phối hợp giữa 2 ngành, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm lực lượng Công an các cấp trong công tác tham mưu, hướng dẫn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đề nghị các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; trong đó đặc biệt chú trọng công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Trong đó đặc biêt chú ý địa bàn dân tộc, tôn giáo, địa bàn phức tạp trọng điểm về ANTT để góp phần chuyển hóa địa bàn và ổn định tình hình đẻ kéo giảm tình trạng gia tăng của các loại tội phạm.

3. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm; tập trung đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, khu dân cư từ tỉnh đến cơ sở góp phần xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

4. Tiếp tục gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”… qua đó củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: