Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm đạt kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương năm 2015.
Thứ 5, 14 Tháng 1 2016 10:09

Ngày 13/1/2016, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 42 nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2016.

(Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn tỉnh lần  thứ  42)

Năm 2015, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp, các sở, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đạt hiệu quả trên nhiều mặt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra ; trong đó nổi bật nhất là công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn và các hoạt động quan trọng khác của tỉnh trong năm 2015 nói chung, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự  an toàn xã hội phục vụ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đã vận dụng tốt, hiệu quả cơ chế Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm để tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đến khu dân cư, xã, phường, thị trấn thực hiện các tiêu chí an toàn về an ninh trật tự. Kết quả đạt được trên các mặt công tác chính sau:

Thứ nhất: Công tác tham mưu, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT  đến cơ sở, cốt cán và ra dân: Hoàn thành trong quý 1/2015, với 100% xã, phường, thị trấn đều tổ chức triển khai và ký cam kết thực hiện các tiêu chí an toàn về ANTT.

Thứ hai: Công tác tham mưu sơ, tổng kết các chuyên đề công tác. Đã vận dụng tốt cơ chế Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP để chỉ đạo đơn vị, địa phương, sơ tổng kết các chuyên đề. Trong năm 2015 đã tham mưu sơ tổng kết 15 chuyên đề công tác. Thông qua công tác sơ  tổng kết chuyên đề đã găn với tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sức lan tỏa, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể gắn bó với phong trào và làm nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào và phòng và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.  Trong năm 2015, thông qua các hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề đã tuyên dương 523 tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào thi đua  ”Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, đã kịp thời phối hợp với Công an các địa phưng tham mưu, đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ, thăm hỏi các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố bị thương tích trong thực hiện nhiệm vụ và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn với: 29 đồng chí, cùng số tiền 82 triệu đồng, đã kịp thời động viên lực lượng bám chuyên trách làm công tác bảo đảm ANTT khắc phục khó khăn bám địa bàn cơ sở.

Thứ ba. Bám sát địa bàn cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm tổ chức 135 Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung tại các doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm và ại 21 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT cần chuyển hóa địa bàn; 35 xã trọng điểm phức tạp về ANTT; 17 xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015; địa bàn xuất cảnh trái phép,... Nội dung tuyên truyền tập trung công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm TTAGT;  thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổi; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường,... thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao ý thức công dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn và sơ kết, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, sơ kết, nhân rộng, xây dựng mới mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở và thanh loại các mô hình không phát huy hiệu quả. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh duy trì hoạt động 134 mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT (có 27 mô hình khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường), tăng 19 mô hình so với năm 2014. Nhìn chung công tác xây dựng, củng cố, năng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình được quan tâm chỉ đạo và phát huy tác dụng. Trong đó điển hình như Công an thành phố Phan Thiết, Đức Linh, Bắc Binh, Hàm Thuận Bắc,...

Thứ năm: Chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT và thực hiện Tiêu chí 19 Nông thôn mới. Qua bình xét phân loại năm 2015 có 78/96 xã đạt tiêu chí 19 (chiếm tỷ lệ 81,25%) tập trung củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, lực lượng này đã và đang trở thành lực lượng nòng cót trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP.

Năm 2016, có vị trí rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh. Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động trực tiếp, nhiều mặt tới nước ta, trong đó có Bình Thuận. Kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và tăng trưởng... tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức lớn, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn tồn tại. Những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngày càng rõ nét hơn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội...; trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma tuý đang là mối quan tâm, bức xúc của toàn xã hội.

Quán triệt 3 mục tiêu, yêu cầu và 8 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch công tác Công an năm 2016 của Công an tỉnh đã đề ra. Với khẩu hiệu hành động ”Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả”, lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn tỉnh, sẽ tiếp tục vận dụng tốt cơ chế Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Chủ động tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2016 đến cơ sở, cốt cán và ra nhân dân hoàn thành trong quý 1/2016. Phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 85% hộ gia đình; 95% khu dân cư (thôn, bản khu phố); 100% xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việctriển khai công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở .

2. Đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, phòng, chống ma túy, an toàn giao thông tại 21 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đã xác định phải chuyển hóa; 35 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; địa bàn khu công nghiệp tập trung, tuyến du lịch trọng điểm, nơi có đông đồng bào các tôn giáo, dân tộc và 26 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh năm 2015 và 11 xã UBND tỉnh xác định phấn đấu về đích năm 2016. Phấn đấu nâng tỷ lệ đạt 94/96 xã đạt tiêu chí 19 về ”An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong bộ tiêu chí chương trình, mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” theo chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.

3. Tập trung củng cố nâng cao hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản, tự phòng; hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách làm công tác ANTT ở cơ sở. Trong đó, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của 3 lực lượng nòng cốt phong trào: Công an xã, Bảo vệ dân phố, thành viên nòng cốt các mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT ở cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thành viên văn phòng thường trực ban chỉ đạo và vận dụng tốt hơn nữa cơ chế Ban chỉ đạo để chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm ANTT.

5. Tham mưu sở tổng kết các chuyên đề trọng tâm gắn với tuyên dương điển hình tiên tiến để động viên lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP tại cơ sở.

6. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để cán bộ sai phạm kỷ luật./.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: