Tìm kiếm

Liên Kết Website


CÔNG AN TỈNH QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9- KHÓA 11
Thứ 2, 29 Tháng 9 2014 16:48

 

Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí đi sâu phân tích tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; sự cần thiết ban hành Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh: Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về văn hóa. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng...

Thu Hà

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: