Tìm kiếm

Liên Kết Website


Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và hoạt động liên tịch đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Bình Thuận năm 2013.
Thứ 5, 16 Tháng 1 2014 11:05

 

Ngày 15/01.2014, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và hoạt động liên tịch năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Tham dự hội nghị có 250 đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và thủ trưởng các doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh quản lý cùng lãnh đạo Công an các địa phương, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực ANTT cấp tỉnh, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và đại diện 46/156 tập thể cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý.

(Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao cờ và bằng khen

của Bộ Công an cho các tập thể  trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013)

Đánh giá khái quát tình hình và kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 khối cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và hoạt động liên tịch trong năm qua đá góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có sự chuyển biến rõ nét. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đã đề ra. Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào. Cơ quan, đơn vị và các thành viên liên tịch đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Công tác củng cố, nhân rộng và xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” đã được chú trọng có hiệu quả thiết thực hơn. Nội dung tập trung thực hiện trong năm 2014, gồm:

1 Tập trung phối hợp hướng dẫn triển khai công tác ANTT năm 2014 đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hết quý I/2014 bảo đảm trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hoàn thành nội dung ban hành Nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện và ký cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và đổi mới hình thức nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hướng đến mục tiêu trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh cuối năm 2014 được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

3. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở sơ kết, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, điển hình tiên tiến gắn với công tác kiểm tra, củng cố lực lượng và bổ sung các nội quy, phương án bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với cơ quan Công sở trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

4. Trong năm 2014 các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường khi xem xét đề nghị các cấp khen thưởng nhất thiết phải có mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại nội bộ cơ quan, đơn vị mình và đối với các đơn vị hiện đã có mô hình cần sớm phối hợp với Công an địa phương có kế hoạch hoặc phương án bảo vệ và phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh nơi cơ quan, đơn vị mình đóng chân.

5. Công an các địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng điểm cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” để làm cơ sở đánh giá kết quả, sơ kết, rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

6. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung chương trình đã đề ra, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện. Nội dung chương trình, kế hoạch và kết quả tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chậm nhất trong tháng 2/2014.

7. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên cơ sở Chương trình công tác này có thể nghiên cứu, vận dụng để hình thành Nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép, Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và loại hình cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

 

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: