Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thứ 4, 26 Tháng 9 2018 08:52

Thực trạng công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại các xã, phường, thị trấn thời gian qua cho thấy đã có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận, phân công các cơ quan, tổ chức xã hội, gia đình tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. 


Thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 2459/KH-UBND ngày 29/6/2012 về thực hiện các biện pháp đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng Công an đã có nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để những người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Tiếp nhận, quản lý, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn là trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nội dung quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn cư trú bao gồm hoạt động trợ giúp tâm lý, pháp lý, quản lý, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết việc làm... Đồng thời, đây cũng là nơi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, lao động, rèn luyện của người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương. Do vậy, có thể khẳng định công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại xã, phường, thị trấn giữ một vị trí hết sức quan trọng trong công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù nó góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở hiện nay.

Kiểm tra công tác quản lý người chấp hành án hình sự và công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Công an thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Thực trạng công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại các xã, phường, thị trấn thời gian qua cho thấy đã có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận, phân công các cơ quan, tổ chức xã hội, gia đình tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. Trong tổng số 3825 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng, cư trú tại địa phương đã có 1607 người có việc làm, trong đó có 577 người được sự giúp đỡ của cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và gia đình, người thân tạo điều kiện, bố trí giải quyết việc làm. Trong số này có người làm kinh tế có hiệu quả đã giúp đỡ tạo điều kiện việc làm cho 2 người có cùng hoàn cảnh và tích cực tham gia công tác đoàn thể, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn xã, phường, thị trấn còn bộc lộ những hạn chế:

Thứ nhất, công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát người chấp hành xong án phạt tù trở về địa bàn cư trú chưa được chặt chẽ; nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không đến trình diện hoặc sau một thời gian trở về địa phương rồi bỏ đi nơi khác; làm việc gì, ở đâu không ai nắm được; thậm chí có người trở về địa phương một thời gian dài nhưng các cấp chính quyền không ai tới động viên, hỏi thăm.

Thứ hai, công tác giúp đỡ, giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình giúp cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa được cấp ủy chính quyền cơ sở quan tâm đúng mức, phần lớn người chấp hành xong án phạt tù trở về tự tìm việc làm, ... Qua khảo sát cho thấy, trong tổng số 3825 người chấp hành xong án phạt tù được điều tra, khảo sát, số người không có việc làm là 234, một trong các nguyên nhân là chưa có sự giúp đỡ của chính quyền và cộng đồng xã hội.

Thứ ba, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng chưa được thực hiện một cách sâu rộng; người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không nắm bắt, hiểu biết được các quy định của pháp luật, chưa thấy rõ được trách nhiệm, quyền lợi công dân; xã hội còn có sự kỳ thị, phân biệt, xa lánh. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 3825 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn cư trú có 306 người cảm nhận thái độ của cộng đồng xã hội đối với họ chưa thực sự quan tâm.

Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại xã, phường, thị trấn trong thời gian qua xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù chưa được thường xuyên và hướng dẫn cụ thể. Một bộ phận không nhỏ cán bộ cấp cơ sở chưa thấy được tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác quản lý, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa bàn cư trú, thậm chí, còn có quan niệm cho rằng công tác quản lý, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù là trách nhiệm của lực lượng Công an.

Công tác quản lý, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù tại xã, phường, thị trấn chưa được đề cập đến trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từ đó dẫn đến việc quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù còn thiếu sự giám sát, hướng dẫn chấp hành pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, công tác giải quyết công ăn việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù chưa được chú trọng...

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại xã, phường, thị trấn, góp phần phòng ngừa tái phạm tội, theo tôi cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tập thể, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, thống nhất việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng ý thức trách nhiệm tham gia trong việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân khi tham gia vào cuộc sống xã hội. Tuyên truyền, giáo dục giúp người chấp hành xong án vượt qua mặc cảm, tự ti đối với quá khứ lỗi lầm, nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động để hòa nhập cộng đồng.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù của các cấp chính quyền, từ công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, phân công quản lý, giáo dục, giám sát người chấp hành xong án phạt tù; hướng dẫn việc chấp hành pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù khi họ tham gia vào các hoạt động ở địa phương.

Lực lượng Công an cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kiến nghị, đề xuất kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình, các câu lạc bộ thành công trong việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, góp phần phòng ngừa tội phạm; trực tiếp làm tốt công tác quản lý, theo dõi, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở với chính quyền, cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn cư trú.

Thứ ba, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, bố trí hợp lý cán bộ trong tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Để thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

Dung Vũ

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: