Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thứ 6, 07 Tháng 9 2018 06:55

Công an tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả như: Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự trong đó đặc biệt chú ý đối tượng đang chấp hành án treo, tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/2017/CT-UBND ngày 23/01/2017 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện công tác điều tra, khảo sát tình hình người đang chấp hành án tại địa phương, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại Công an huyện và UBND xã, phường, thị trấn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, nhận xét đối tượng đang chấp hành án treo.


Tổ chức và thi hành hình phạt án treo được quy định từ trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có 209 đối tượng đang chấp hành án tại xã, phường, thị trấn, trong đó án treo (205 đối tượng); cải tạo không giam giữ (04 đối tượng).

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp đỡ cho họ sớm hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tái phạm. Công an tỉnh đã có nhiều chương trình kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả như: Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự trong đó chú ý đối tượng đang chấp hành án treo, tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/2017/CT-UBND ngày 23/01/2017 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan tư pháp như: Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện công tác điều tra, khảo sát tình hình người đang chấp hành án tại địa phương, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, nhận xét đối tượng đang chấp hành án treo. Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho lực lượng Công an và chính quyền địa phương tại cơ sở trong công tác thi hành án, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn, trợ giúp về tâm lý, định hướng nghề nghiệp, dạy nghề… nhằm giúp cho các đối tượng đang chấp hành án treo có kiến thức pháp luật, định hướng đúng đắn về tương lai, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

 

Nhìn chung, sau khi được triển khai và thực hiện, công tác thi hành án hình sự luôn được lực lượng Công an và UBND các cấp chú trọng, đặc biệt quan tâm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra trực tiếp công tác thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2018 tại Công an 10 huyện và 10 xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng đang chấp hành án treo còn nhiều thiếu xót, tồn tại ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác thi hành án như:

 

- UBND một số xã, phường, thị trấn chưa quan tâm đến việc lập hồ sơ đề nghị Cơ quan THAHS Công an cấp huyện xem xét và đề nghị Tòa án cùng cấp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo cho người chấp hành án treo khi họ đủ điều kiện.

 

- Chậm bàn giao hồ sơ cho Cơ quan THAHS Công an cấp huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách.

 

- Công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương của UBND cấp xã chưa thực hiện nghiêm túc, một số nơi thì buông lỏng; cán bộ chưa qua đào tạo chuyên sâu nên việc thực hiện chưa đồng bộ; mặt khác, chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa được thường xuyên, nhân sự quản lý giáo dục tại địa phương thường xuyên thay đổi nên hiệu quả đạt được chưa cao. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật của một số đơn vị chức năng đến quần chúng nhân dân còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các đơn vị không liên tục, trao đổi thông tin trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án treo tại địa phương còn nhiều hạn chế.

  Kiểm tra công tác THAHS tại xã Long Hải, huyện Phú Quý

Kiểm tra công tác THAHS tại xã Long Hải, huyện Phú Quý
- Công tác kiểm tra, giám sát thi hành án treo tại UBND cấp xã còn buông lỏng. Bên cạnh đó, xuất phát từ ý thức chủ quan của người chấp hành án, ngại khơi lại chuyện cũ khi phải đưa ra lấy ý kiến bình xét của tổ dân cư và ban ấp hoặc do họ bị mặc cảm, tự ti trước những định kiến xã hội, cho nên các thủ tục pháp luật quy định về chấp hành xong bản án hay xóa án tích khi hết thời hạn thử thách thực hiện chưa nghiêm.

Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, trong việc kiểm tra, giám sát, thực hiện pháp luật thi hành án treo, xin đưa ra một số giải pháp sau sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có sự quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức và thi hành án treo cũng như các án phạt không phải giam giữ như: Án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, quản chế với việc tăng cường nâng cao trình độ năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành, đoàn thể, người được giao quản lý, giúp đỡ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành.

Hai là, đối với các đối tượng do nhận thức pháp luật còn kém, mặt cảm với xã hội nhưng có ý định hoàn lương và trở thành người có ích cho xã hội thì chính quyền địa phương động viên, khuyến khích họ chấp hành án, đồng thời tạo việc làm, ổn định cuộc sống, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng tránh sự phân biệt đối xử và kỳ thị. Mặt khác, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, chống đối không chấp hành án tại địa phương cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng để có các biện pháp mạnh nhằm răng đe và giáo dục làm gương cho những đối tượng khác đang chấp hành án tại địa phương, bảo đảm việc thi hành án đúng quy định pháp luật.

Ba là, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác quản lý giáo dục người bị kết án; công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, án phạt cấm cư trú, quản chế cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ tại UBND xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án.

Năm là, thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt về địa phương sinh sống và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Trong đó, cần tập trung vào số đối tượng có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, trình độ thấp, thiếu ý thức tự giác chấp hành pháp luật… vì đây là số đối tượng có khả năng tái phạm tội rất cao.
Dung Vũ.
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: