Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2014
Thứ 6, 09 Tháng 1 2015 08:17

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3934/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 08  tháng 12  năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn

“An toàn về An ninh trật tự” năm 2014

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬNCăn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
Xét đề nghị của Thường trực BCĐ tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tại tờ trình số 3760/TTr-BCĐ ngày    tháng 12 năm 2014;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Công nhận 167 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2014 (có danh sách kèm theo Quyết định này).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP và các tập thể có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục V28 (A+B) BCA;

- Lưu: VT, TTTT, QTTV, NCPC. Thông

 

 

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Tiến Phương