Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010
Thứ 6, 19 Tháng 12 2008 15:10
BTO- UBND tỉnh  vừa có  công văn gửi các cơ quan, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố về xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2009.
Nội dung kế hoạch phải tập trung vào những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng tâm, trọng điểm phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phù hợp với đặc thù của địa phương; hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ.
Kinh phí cho thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2010 phải huy động tổng hợp và đa dạng các nguồn như kinh phí từ ngân sách Trung ương, tỉnh, của các ngành, cấp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Riêng kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư cho các đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh.

                                                                                (Bao Binh Thuan)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: