Ban chỉ đạo xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) làm tốt công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT đến cơ sở, cốt cán và nhân dân góp phần tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018
Thứ 2, 23 Tháng 4 2018 09:48

Thực hiện kế hoạch số 486/KH-BCĐ-CAT, ngày 07/3/2018 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh về việc kiểm tra, tự kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 đến cơ sở, cán bộ và nhân dân và Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 19/01/2018 của Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH huyện Hàm Thuận Bắc về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Ban chỉ đạo xã Hàm Thắng đã ban hành kế hoạch về tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự đến cán bộ cốt cán và nhân dân.

Trên cơ sở đó, ngày 26/01/2018, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và phòng, chống tội phạm đã tham mưu cho UBND xã đã mở Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đảm bảo ANTT, ATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thông qua hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đồng thời tổ chức triển khai đến các thành viên ban, ngành, đoàn thể, trường học nhằm thực hiện đạt hiệu quả. Ngoài ra, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các thôn tiến hành tổ chức họp dân để triển khai Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT với tổng số 522 lượt người tham dự.

Quan cảnh buổi  triển khai ANTT ra dân năm 2018

Dưới sự chị đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo xã, đến hết Quý I/2018 đã đạt được một số kết quả như sau: có 5.118/5.257 hộ gia đình, 07/07 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an; có 07/07 Chi bộ thôn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; 07/07 Ban điều hành thôn có Kế hoạch đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; có 07/07 nhà trường ban hành Nghị quyết và kế hoạch chuyên đề công tác; tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, học sinh các quy định về luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng, lực lượng Công an xã đã phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, đề phòng và tố giác khi phát hiện; ngoài ra, xác định được mô hình quần chúng tự quản, tự phòng là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vì vậy, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND tiếp tục củng cố quan tâm chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi hành vi vi phạm pháp luật, tham gia tốt công tác tự quản, tự phòng góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban chỉ đạo huyện và cùng với sự nổ lực điều hành của các thành viên Ban chỉ đạo xã về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH trong công tác triển khai thực hiện được kịp thời, nhanh chóng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân.

Với những kết quả bước đầu triển khai đạt được có thể thấy việc thực hiện hiệu quả công tác xây dựng hộ gia đình, khu dân cư xã, cơ quan, trường học “An toàn về ANTT” đã làm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị cũng như quần chúng nhân dân ở khu dân cư. Qua đó giúp nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải. Đây là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện đạt tiêu chí 19 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018 của xã Hàm Thắng./.

Việt Phúc – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: