Một số kết quả nổi bật của xã Tân Phước (La Gi) trong công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và nhân dân năm 2018
Thứ 5, 19 Tháng 4 2018 14:58

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018; Hướng dẫn số 34/HD-BCĐ ngày 31/01/2018 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH thị xã La Gi về tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT đến cơ sở, cán bộ và nhân dân 2018. Thường trực Ban chỉ đạo xã Tân Phước đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 67-NQ/ĐU, ngày 25/01/2018 về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2018 và UBND xã có Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2018 về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 để chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và Chi bộ, Ban điều hành 8 thôn trên địa bàn xã để thực hiện.

Trên cơ sở đó, ngày 06/02/2018, Đảng ủy, UBND xã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Sau hội nghị, các đoàn thể chính trị như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã đều tổ chức triển khai đến từng chi – tổ hội và đề nghị  hội viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng khi thôn tiến hành thực hiện việc ký cam kết đảm bảo ANTT tại các hộ gia đình. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn biên soạn tài liệu tuyên truyền và phân công các thành viên trực tiếp xuống địa bàn để triển khai nhiệm vụ ANTT tại thôn, chủ động gắn kết thông qua các cuộc họp, trên các lĩnh vực để lồng ghép với việc triển khai công tác ANTT nhằm tránh lãng phí về thời gian hội họp trong nhân dân.

(Ảnh: Đoàn kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ ANTT tại cơ sở)

Kết quả, đến hết Quý I/2018 đã có 8/8 thôn tổ chức họp dân để phổ biến triển khai Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT được 28 buổi, với tổng số 2.311 người tham dự (đạt 86,7% trên tổng số hộ gia đình); có 3013/3013 hộ gia đình, 08/08 thôn (đạt tỷ lệ 100%)  đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an; có 08/08 Chi bộ thôn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; 08/08 Ban điều hành thôn có Kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2018; có 03/03 nhà trường ban hành Nghị quyết và kế hoạch chuyên đề công tác. Ngoài ra, công tác xây dựng, củng cố duy trì hoạt động các mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” cũng được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân thực sự trở thành nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã thống nhất với Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ và nhân dân xã Tân Phước vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến cơ sở, cán bộ và nhân dân năm 2018.

Qua quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT đến cán bộ, cốt cán và nhân dân gắn với ký cam kết đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ và quần chúng nhân dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật cũng như tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện đạt tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh”, góp phần đưa xã Tân Phước về đích nông thôn mới và giữ vững lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018./.

Quang Nam – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: