Ban chỉ đạo xã Đức Bình (Tánh Linh) làm tốt công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT đến cơ sở, cốt cán và nhân dân góp phần tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018
Thứ 5, 12 Tháng 4 2018 10:42

Thực hiện kế hoạch số 486/KH-BCĐ-CAT, ngày 07/3/2018 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCTP, TNXH tỉnh về việc kiểm tra, tự kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 đến cơ sở, cán bộ và nhân dân và hướng dẫn số 01/HD-BCĐ-CAH, ngày 06/3/2018 của Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH huyện Tánh Linh về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT đến cơ sở, cán bộ và nhân dân năm 2018. Ban chỉ đạo xã Đức Bình đã ban hành kế hoạch về tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự đến cán bộ cốt cán và nhân dân.

Trên cơ sở đó, ngày 17/02/2018, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, UBND xã mở Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thông qua hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đồng thời tổ chức triển khai đến các thành viên ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả. Ngoài ra, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các thôn tiến hành tổ chức họp dân để triển khai Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT với tổng số 452 lượt người tham dự.

(Ảnh: hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai ANTT tại cơ sở)

Dưới sự chị đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo xã, đến hết Quý I/2018 đã đạt được một số kết quả như sau: có 1748/1872 hộ gia đình, 04/04 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an; có 04/04 Chi bộ thôn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; 04/04 Ban điều hành thôn có Kế hoạch đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; có 02/02 nhà trường ban hành Nghị quyết và kế hoạch chuyên đề công tác; tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, học sinh các quy định về luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng, lực lượng Công an xã đã phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở những phương thức, thủ đoạn đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, đề phòng và tố giác khi phát hiện; ngoài ra, xác định được mô hình quần chúng tự quản, tự phòng là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vì vậy, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND tiếp tục củng cố quan tâm chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi hành vi vi phạm pháp luật, tham gia tốt công tác tự quản, tự phòng góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Qua quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT đến cán bộ, cốt cán và nhân dân gắn với ký cam kết đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm được Đảng ủy, UBND xã thường xuyên triển khai với nhiều hình thức phong phú, dễ tiếp thu để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh và toàn thể quần chúng nhân dân biết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Đây là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện đạt tiêu chí 19 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần vào công tác phòng ngừa xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018 của xã Đức Bình./.

Hữu Liêm – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: