Chi bộ PV28 - Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2018
Thứ 3, 13 Tháng 3 2018 09:24

 

Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 94 –KH/ĐUCA, ngày 23/02/2018 của Đảng ủy Công an tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 09/3/2018, Chi bộ PV28 đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chuyên đề năm 2018 đến 100% đảng viên chi bộ. Trực tiếp đồng chí Bí thư chi bộ đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ Kế hoạch số 94-KH/ĐUCA ngày 23/02/2018 của Đảng ủy Công an tỉnh về triển khai chuyên đề năm 2018 và nội dung Tài liệu sinh hoạt chi bộ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. Đồng thời chỉ đạo, ngoài việc được chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, từng đảng viên phải tự nghiên cứu, nắm sâu, kỹ những nội dung cơ bản, cốt lõi về xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và phong cách lãnh đạo của người đứng đầu để xây dựng cho bản thân phong cách, tác phong làm việc phù hợp, khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

 

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt, Chi bộ đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/CB ngày 24/3/2018 về thực hiện chuyên đề năm 2018, trong đó, xác định các 07 mục tiêu, 04 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Việc chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ chiến sĩ CAND; chấn chỉnh việc chấp hành, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác; xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy; nếp sống văn hóa; nâng cao tình thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của từng CBCS trong đơn vị góp phần cùng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó./.

Thạch – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: