Hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Bình Thuận năm qua.
Thứ 6, 23 Tháng 2 2018 15:06

Sáng ngày 23/2/2018, Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết gắn với tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến)

Hội nghị có trên 300 đại biểu tham dự là thành viên Ban chỉ đạo các cấp, đại diện lãnh đạo các  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường thuộc UBND tỉnh quản lý, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; đại diện 59/303 các tập thể, cá nhân điển hình được Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng và đại diện các đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng bán chuyên trách có nhiều năm đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự được Bộ Trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo)

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2017, Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện và bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và quần chúng nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; giải quyết kịp thời, ổn định nhiều vụ việc nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế làm giảm một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.

(Ảnh: Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh trao, tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp làm chuyển biến tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc; đặc biệt công tác sơ kết, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình tự phòng, tự quản bảo vệ ANTT theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; tạo sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân trong tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí từ các  thành phần kinh tế để xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực như: “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”; “Thôn tự quản chống lây lan tệ nạn ma túy”; “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm”; đã  đang duy trì hoạt động của 139 mô hình tự, phòng, tự quản bảo đảm an ninh trật tự được phổ biến nhân rộng ra rộng ra 781 địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm.

(Ảnh: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh trao, tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Vai trò Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã được phát huy trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ theo tinh thần quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Kết quả phân loại cuối năm, UBND cùng cấp ban hành quyết định công nhận 731/811 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đạt tỷ lệ trên 90,13%; khối xã, phường, thị trấn có 105/127 đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt tỷ lệ (82,6%); kết quả trên đã tác động tích cực góp phần đưa 11 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh là 49/96 xã.

(Ảnh: Đại tá Phạm Thật, PGĐ kiêm Phó BCĐ tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế. Đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện đạt hiệu quả Chương trình hành động số 08-NQ/TU, ngày 05/3/2012 của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới’; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Nghị quyết của Tỉnh ủy số 18-NQ/TU ngày 16/1/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2018; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2018 và những nội dung cơ bản Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương. Ban chỉ đạo các cấp tập trung triển khai thực hiện đạt quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

(Ảnh: Đại tá Đào Ngọc Nghĩa,, PGĐ thay mặt Thường trực BCĐ tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xác định đây là trách nhiệm của người đứng đầu, là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là biện pháp cơ bản vừa mang tính chủ động phòng ngừa, vừa mang tính chủ động tấn công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hai là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở và chương trình hoạt động liên tịch giữa các cấp, các ngành với lực lượng Công an, tập trung đổi mới nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Trong đó, tập trung thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch số 3285/KH-BCĐ, ngày 24/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020; chỉ tiêu của UBND tỉnh giao công tác phòng, chống ma túy và lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính năm 2018. Phấn đấu năm 2018 có trên 85% hộ gia đình và 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư, xã, phường, thị trấn ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trên cơ sở đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình của phong trào với các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học; tiếp tục tổ chức rà soát phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, tìm chọn xây dựng những mô hình mới phù hợp; nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của mô hình.

Bốn là: Cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác của ngành Công an, giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với tấn công trấn áp tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ cho quần chúng. Khí thế của quần chúng được phát động sẽ là chỗ dựa vững chắc và là hiệu quả thiết thực nhất trong công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng vu khống, xuyên tạc chống phá.

Năm là: Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt cho phong trào, phát huy vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn thể cơ sở, Trưởng thôn, khu phố, những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các điển hình tiêu biểu... làm hạt nhân trong xây dựng phong trào. Củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng và bền vững.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: