Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hướng Dẫn Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
Thứ 6, 15 Tháng 1 2010 15:33

         Hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009.  Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2010. Bãi bỏ Điều 7, Điều 10, quy định đối với hành vi ngược đãi, hành hạ thành viên gia đình tại Điều 11, Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Chi tiết
 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình
Thứ 6, 15 Tháng 1 2010 15:21
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình được quy định tại Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2001.
Chi tiết
 
Thông tư số 23/2008/TT-BCA(C11) ngày 14/10/2008 của Bộ Công an
Thứ 6, 14 Tháng 11 2008 13:55
 
Chi tiết
 
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự
Thứ 4, 14 Tháng 5 2008 13:03
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp nói chung, trong hoạt động thi hành án dân sự nói riêng là một trong những chế định quan trọng của pháp luật nhằm đấu tranh phòng và chống các vi phạm hành chính, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa các bản án, quyết định có hiệu lực của Toàn án được thực thi trên thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Chi tiết
 
Hướng dẫn các thủ tục về thuế
Thứ 4, 14 Tháng 5 2008 12:56
THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Chi tiết