Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
61 hông tư số 04/2007/TT-BCA, ngày 21/5/2007 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/9/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong CAND
62 Quyết định số 2486/QĐ-BNN ngày 14/8/2007 về việc đính chính TTLT số 19/2007 ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
63 Thông tư số: 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
64 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ quốc hội số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 về Tổ chức điều tra hình sự
65 Thông tư liênt ịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07/11/2007 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
66 Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12, ngày 25/12/2008 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự
67 Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10, ngày 28 tháng 1 năm 2000 về việc triển khai thực hiện mục 3 nghị quyết của Quốc hội "về việc thi hành bộ luật hình sự"
68 Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.
69 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.
70 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999.
71 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999 về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thưòi hạn chấp hành hình phạt.
72 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999.
73 Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS 1999.
74 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS 1999.
75 Bộ luật số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Tố tụng hình sự.
76 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
77 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999
78 Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của UBTV Quốc hội khoá XII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.
79 Những quy định về thủ tục Tố tụng hình sự
80 Lĩnh vực Chứng khoán và thị trường chứng khoán
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »