Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
21 Thông tư liên ngành số 03/TTLN, ngày 15 tháng 5 năm 1992 hướng dẫn việc thi hành các quy định của luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo tội phạm.
22 Thông tư số 55/2006/TT-BTC, ngày 22 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 26/2005/NĐ-CPngày 02/3/2005 của chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
23 Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQH11, ngày 29 tháng 04 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự.
24 Nghị quyết số 24/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003 về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự.
25 Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP, ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của bộ luật tố tụng hình sự.
26 Nghị định số: 26/2005/NĐ-CP, ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2005 về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
27 Luật số 35/2009/QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009 về trách nhiệm bồi thường của nhà nước
28 Chỉ thị số 1762/CT-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự và NQ số 33/2009/QH12 của QH về việc thi hành luật.
29 Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp.
30 Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.
31 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
32 Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC, ngày 18/5/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng.
33 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA, ngày 20/10/2008 về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội
34 Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/01/2007 hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.
35 Thông tư số 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BCA-BQP-BTP, ngày 31/01/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa.
36 Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19, ngày 02/07/2009 bổ sung TT số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 /9/2004 của Bộ trưởng BCA hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong CAND
37 Thông tư số 08/2007/TT-BNV, ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện NĐ số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách .
38 Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA, ngày 12/07/2007 của Bộ Công an bổ sung, sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng CAND ban hành kèm theo QĐ số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004
39 Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11, ngày 15/12/2006 sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
40 Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12, ngày 21/11/2008 về việc sửa đổi một số điều của NQ số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập CQĐT hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, CQĐT hình sự khu vực
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »