Tìm kiếm

Liên Kết Website


Văn bản pháp luật về PCCC.
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:42

 

  • Luật  phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001; có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001.
  • Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC Luật số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
  • Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC.
  • Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
  • Phụ lục Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.
  • Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy.
  • Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 5/3/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy.
  • Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định về Hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
  • Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.