Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Chủ Nhật, 28 Tháng 6 2009 22:43

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân định trách nhiệm quản lý các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển nội thủy Việt Nam.
          
 Xem nội dung Quyết định này tại đây.