Tìm kiếm

Liên Kết Website


Luật Giao thông đường bộ năm 2008
Thứ 6, 19 Tháng 6 2009 14:40
            Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009.  Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.