HƯỚNG DẪN hồ sơ đề nghị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2014.
Thứ 6, 31 Tháng 10 2014 15:35

1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Người đứng đầu các Cơ quan doanh nghiệp - Nhà trường chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Cơ quan doanh nghiệp - Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và hoàn thành các thủ tục hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền qua Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp (Công an cùng cấp) xét duyệt, công nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

a) Tờ trình của Cơ quan, doanh nghiệp - Nhà trường;

b) Báo cáo kết quả xây dựng của Cơ quan doanh nghiệp - Nhà trường có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu đơn vị đề nghị;

c) Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

d) Biên bản cuộc họp của Cơ quan doanh nghiệp - Nhà trường trình, đề nghị công nhận và các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

Kèm theo bảng tự chấm điểm (Đề nghị đạt hoặc không đạt).

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014

- Báo cáo thành tích của tập thể, có chữ ký của người chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích phải có xác nhận của cấp ủy hoặc Công đoàn; nếu có cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý thì phải có xác nhận của cơ quan cấp trên đó (theo mẫu số 03-KPT).

- Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Tờ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

- Bản tóm tắt trích ngang thành tích (theo mẫu số 04-KPT).

- Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với đơn vị phải nộp thuế, cụ thể: Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn (áp dụng với hình thức Bằng khen của Bộ trở lên).

3. Mốc tích thời gian đánh giá phân loại thực hiện theo quy định sau:

- Đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp: Mốc thời gian tính từ ngày 30 tháng 11 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau;

- Đối với nhà trường: Mốc thời gian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.